Služby

 

Spoločnosť ROMAG, s.r.o. vykonáva zber odpadov na celom území SR.

Zabezpečujeme zber odpadov od občanov, spoločností, obchodných reťazcov, obcí, zberných dvorov a pod.

Zber odpadov je vykonávaný priamym odberom alebo prostredníctvom zberných nádob, plastových vriec, veľkoobjemových kontajnerov alebo hákových naťahovacích kontajnerov.

Vykonávame zber nasledovných druhov odpadov:

Ostatný odpad
02 01 10 odpadové kovy
07 02 13 odpadový plast
12 01 01 piliny a triesky
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04 prach a zlomky zo neželezných kovov
12 01 05 hobliny a triesky z plastov
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov
15 01 03 obaly z dreva
15 01 04 obaly z kovu
15 01 07 obaly zo skla
16 01 06 staré vozidlá neobashujúce kvapaliny a ine nebezp.látky
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 01 03 opotrbované pneumatiky
02 01 10 odpadové kovy
16 01 19 plasty
16 01 20 sklo
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 časti odstranené z vyradených zariadeni,iné ako uvedené v 16 02 15
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
16 06 05 iné batérie a akumulátory
17 02 01 drevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 04 01 meď,bronz,mosadz
17 04 02 hliník
17 04 04 zinok
17 04 05 železo a oceľ
17 05 06 cín
17 04 07 zmiešané kovy
17 04 11 káble iné ako uvedené 17 04 10
19 10 01 odpad zo železa a ocele
19 10 02 odpad z neželezných kovov
19 12 01 papier a lepenka
19 12 02 železné kovy
19 12 03 neželezné kovy
19 12 04 plasty a guma
19 12 05 sklo
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania iné ako uvedené v 19 12 11
20 01 01 papier a lepenka
20 01 05 sklo
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené ako uvedené 20 01 33
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 0123,200135
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
Nebezpečný odpad
06 06 04 odpady obsahujúce ortuť
16 01 04 vyradené vozidlá
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhlovodíky HCFC,HFC
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce volný azbest
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti,iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadeni
16 06 01 olovené batérie
16 06 02 niklovo-kadminové batérie
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť
16 06 06 oddelene zhromaždený elektrolyt z baterií a akumulátorov
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhlovodíky
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,160602 alebo 16 06 03 a netriedené akumulátory obasahujúce tieto batérie
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,200123,20 01 35
13 01 09 chlorované minerálne hydraolické oleje
13 01 10 nechlorované minerálne hydraolické oleje
13 01 11 syntetické hydraulické oleje
13 01 12 biologicky ľahko rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13 iné hydraulické oleje
13 02 04 chlorované minerálne motorové ,prevodové a mazacie oleje
13 02 05 nechlorované minerálne motorové ,prevodové a mazacie oleje
13 02 06 syntetické motorové ,prevodové a mazacie oleje
13 02 07 biologicky ľahko rozložitelné syntetické motorové ,prevodové a mazacie oleje
13 02 08 iné motorové prevodové a mazacie oleje
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta
13 07 02 benzín
13 07 03 iné palivá(vrátane zmesí)
15 02 02 absorbenty ,filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,handry na čistenie ,ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
17 04 03 olovo
16 01 07 olejové filtre

 

Ostatný odpad
02 01 10 odpadové kovy
07 02 13 odpadový plast
12 01 01 piliny a triesky
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04 prach a zlomky zo neželezných kovov
12 01 05 hobliny a triesky z plastov
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov
15 01 03 obaly z dreva
15 01 04 obaly z kovu
15 01 07 obaly zo skla
16 01 06 staré vozidlá neobashujúce kvapaliny a ine nebezp.látky
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 01 03 opotrbované pneumatiky
02 01 10 odpadové kovy
16 01 19 plasty
16 01 20 sklo
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 časti odstranené z vyradených zariadeni,iné ako uvedené v 16 02 15
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
16 06 05 iné batérie a akumulátory
17 02 01 drevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 04 01 meď,bronz,mosadz
17 04 02 hliník
17 04 04 zinok
17 04 05 železo a oceľ
17 05 06 cín
17 04 07 zmiešané kovy
17 04 11 káble iné ako uvedené 17 04 10
19 10 01 odpad zo železa a ocele
19 10 02 odpad z neželezných kovov
19 12 01 papier a lepenka
19 12 02 železné kovy
19 12 03 neželezné kovy
19 12 04 plasty a guma
19 12 05 sklo
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania iné ako uvedené v 19 12 11
20 01 01 papier a lepenka
20 01 05 sklo
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené ako uvedené 20 01 33
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,20 0123,200135
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy